текущ регион » София

БИЗНЕС ИНТЕРНЕТ - СТАНДАРТЕН ДОСТЪП

абонамент

скорост 
(international/bg)
предплатен
абонамент
Срочен договор
12 месеца
Срочен договор
24 месеца
B 29 20/60 Mbit/s 29 лв.
26 лв. 24 лв.
B 38 30/80 Mbit/s 38 лв.
34 лв. 30 лв.
Бизнес PON *
100 Mbit/s договаряне 60 лв. 48 лв.


БИЗНЕС ИНТЕРНЕТ - ГАРАНТИРАН ДОСТЪП

Комнет България Холдинг ООД предлага пълна гама MAN/VPN услуги през собствената си Fiber Optic/LAN мрежа, посредством различни технологични и структурни решения, които осигуряват свързаност между обектите на клиента в рамките на мрежата на оператора.

Основни характеристики на услугата.
 • Услугата се предоставя посредством Fiber Optic преносната среда на Конет България Холдинг ООД;
 • Услугата предоставя симетрична свързаност с гарантиран (резервиран) капацитет между заявените точки;
 • Възможност за неограничен брой VLANs, подръжка на QnQ в мрежата на оператора;
 • Възможност за използване на софтуерен клиент за VPN достъп от мобилни потребители;
 • Възможност за подписване на SLA (Service Level Agreement )
 • Възможност за приоритетизацията на трафика (QoS) чрез маркиране на IP пакети;
 • Възможност за осигуряване на оборудване за изграждането на VPN;
 • Услугата се предоставя с 1 (един) реален статичен IP адрес във всяка точка, с възможност за допълнителни IP адреси, предоставени според изискванията на RIPE.

Ниво на обслужване
 • Персонално обслужване от акаунт мениджър;
 • Техническа подръжка от специалисти с висока квалификация, опит и умения;
 • Безплатни консултации при изготвяне на технически решения;
 • Приоритетна реакция при нужда от аварийните екипи на Комнет България Холдинг ООД;
 • Денонощна подръжка от Helpdesk нa номер 0700 47 100 

* Бизнес PON се предлага само в районите с техническа възможност, които може да прегледате тук!