текущ регион » София

Документация по процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

Закупуване на ДМА: 1.1 Приложна сървърна компютърна конфигурация за ERP система; 1.2 Сървърна компютърна конфигурация за база данни; 1.3 Работни компютърни конфигурации за работа с ERP система. Закупуване на ДМА (специализиран софтуер) ERP система по договор за безвъзмездна финансова помощ 4MC-02-235/12.03.2013г.,по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.12“Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление на предприятията.

Документи